Bo Lönnqvist: Våra barn behöver trygga vuxna i sin skolvardag

Ordförande, bästa fullmäktigekolleger,

Jag vill också framhålla mitt stöd för den överenskommelse om de ekonomiska riktlinjerna för de följande åren som förhandlats fram. När vi nu tar steget för att bereda ekonomiplanen för år 2021 vill jag poängtera några särskilda punkter.

Som fullmäktige Portin i sitt anförande lyfte fram ligger vår framtid i barnen och ungdomen. Bildning, i alla dess former är därför av största betydelse. Endast en högklassig bildning möjliggör upprätthållande av det välfärdssamhälle vi i Finland är vana med. Högklassig bildning bidrar till utvecklandet av en högklassig och effektiv vård. Likaså bidrar den till en utökad förståelse för vår planets välmående och utvecklandet av metoder, teknologi och lagstiftning med vilka planeten finns kvar även för de kommande generationerna.

För att vi ska kunna upprätthålla en högklassig bildning krävs att vi har duktiga pedagoger. Det har vi idag. Men vi måste se till att vi har dem även framledes. Och att de orkar. Utan pedagoger ingen bildning. Utan bildning ingen framtid.

Den rådande coronapandemin har accentuerat trenden där allt flera av våra barn, elever och ungdomar behöver allt mera stöd i sin uppväxt och skolgång. Trenden fanns där redan innan – men blev väldigt tydlig nu. Efter vårens distansundervisning har vi märkt att det finns mycket att ta igen. Likaså märkte vi hur mycket pedagogerna behövs. Dagligen. Vi lärde oss också att använda digitala redskap i en allt större grad – vi var ju tvungna till det. Men samtidigt märkte vi det som troligen är ännu viktigare: att närundervisningen, de sociala gemenskaperna i skolan, närvaron av vuxna i barnens vardag och tillgången till stöd med låg tröskel inte går att ersätta med ”distansredskap”.

Vi måste därför så långt det är möjligt se till att antalet vuxna per barn i våra skolor inte minskar – då behovet snarare ökar. Våra barn behöver det. Våra pedagoger behöver det. Och vår framtid behöver det. Tack!

Etiketter: , , Array

SFP:s gruppanförande i fullmäktige 19.10 – Anders Portin

SFP.s gruppanförande i Esbo stadsfullmäktige den 19 oktober 2020, Budget och sparprogram Ordförande, bästa fullmäktigeledamöter Det är säkert ganska vanligt och mänskligt att vi människor lätt tänker att just den…

SFP glädjer sig åt satsningar på barn och ungdomar i Esbos budget år 2021

Idag har de politiska grupperna i Esbo nått ett förhandlingsresultat om budgeten för år 2021. SFP:s gruppordförande Christina Gestrin som i år lett förhandlingar gläder sig åt förhandlingsresultatet: “Förhandlingarna har…