Anders Portin: Helheten avgör i Norra och mellersta Esbos generalplan

Anders Portin höll SFP:s gruppanförande om generalplanen för Norra och mellersta Esbo (POKE) den 7 juni i fullmäktige:

(suomeksi alla)

SFP:s gruppanförande på fullmäktigemötet den 7 juni 2021 om PoKe-generalplanen

I kväll har vi på agendan ett av den här fullmäktigeperiodens viktigaste beslut – om inte det allra viktigaste. Esbo växer med ca 5000 invånare per år. Det här är inte en fråga om vi vill det eller inte – utan det är fakta. Därför har den här så kallade PoKe-delgeneralplanen nu gjorts. Med den garanterar vi att vi i framtiden med detaljplanering kan ge plats för flera tiotusentals nya invånare fram till år 2050 . Samtidigt skall vi säkra att det här sker på ett så bra sätt som möjligt, att de nya bostadsområdena blir så trivsamma som möjligt  och att vi bevarar kulturlandskapen, rekreationsmöjligheter och natur också för framtiden.

Vi har alla varit tvungna att göra kompromisser. Planen innehåller flera frågor som varit svåra för SFP – den svåraste av alla är reserveringen för dragningen av det så kallade entimmeståget som skär genom landskapet. Vi anser, att entimmeståget inte behövs och att det blir alldeles oproportionerligt dyrt. Delgeneralplanen innehåller också flera andra frågor som inte gick så som vi hade önskat. En del av dem förde vi till omröstning och förlorade omröstningen, en del av dem var sådana att de förföll i brist på understöd – och en del var sådana att vi var tvungna att se helheterna då vi sökte kompromisser  i stadsplaneringsnämnden och i stadsstyrelsen.

Men det är klart- planen innehåller också mycket som är bra och vi är speciellt glada över att planen också i framtiden ger möjlighet till att hålla kulturlandskapen öppna, att byasamhällena kan utvecklas och att det skapas nya trivsamma bostadsområden i Esbo. Varje grupp har fått något och har varit tvungen att ge. Slutresultatet är kompromissernas summa.

Vi skall också se på helheten – på hela Esbo. Det här är ju uttryckligen en delgeneralplan. Esbo är en stad som är mycket mångfacetterad och som ser olika ut i olika delar av staden. Ifall någon anser att tonvikten i PoKe-området är för starkt på småhusområden, så skall vi komma ihåg att i metrons tillväxtkorridor har vi ett helt annorlunda Esbo. På samma sätt bör man se på kartan då vi talar om grönområden och rekreationsområden – som tyvärr, helt oundvikligt,  naggas i kanterna av den här PoKe-planen. Då vi ser på kartan ser vi ändå Noux nationalparks breda område som sträcker sig långt in på området. I politiken i allmänhet, och också i den här planen, är vår uppgift att se till helheten.

Nu är det dags att godkänna planen. Det att hela planen nu skulle slås upp helt och att vi skulle inleda hela arbetet från början vore ytterst negativt, tungt och rentav demoraliserande såväl för oss beslutsfattare, för tjänstemännen och speciellt för invånarna i Esbo. Dessutom skulle slutresultatet inte vara nämnvärt annorlunda än det vi nu har framför oss. Samma argument och kompromisser skulle vi i varje fall ha framför oss. Vi förstår att en del, en knapp vecka innan kommunalvalet, vill plocka lätta poäng – men planeprocessen har nu kommit till det skedet, att nu är det dags att godkänna planen.

Processen har varit arbetsdryg och att navigera i brottsjöarna mellan olika åsikter har varit utmanande. Vi vill tacka tjänstemännen som har arbetat hårt och intensivt med den här generalplanen redan länge och stadsplaneringsnämnden för att de så väl satt sig in i frågorna och behandlat planen på flera möten. Under den senaste tiden har också stadsstyrelsen varit mycket aktiv och jag vill på gruppens vägnar tacka stadsstyrelsens ordförande, Markku Markkula, som väldigt målmedvetet men ändå på ett sätt där han lyssnat på olika åsikter och sökt kompromisser, har gjort ett mycket stort jobb nu på slutrakan för att få den här planen färdig.

Så skall vi också komma ihåg, att arbetet ju inte tar slut i och med att fullmäktigeordföranden slår klubban i bordet. För det första lämnades – helt med rätta – en del centrala områden utanför. Gällande dem gör det nya fullmäktige i sinom tid beslut. Och också gällande de områden som nu fastställs kommer arbetet med att omvandla pixelinformationen till stadsplaner ännu att fortgå länge och kräva insatser också från de politiska beslutsfattarna.

RKP:n ryhmäpuheenvuoro 7. kesäkuuta 2021, PoKe-osayleiskaavasta

Tänä iltana meillä on asialistalla tämän valtuustokauden yksi tärkeimmistä päätöksistä – ellei peräti kaikista tärkein.  Espoo kasvaa, noin 5000 asukkaan vuosivauhdilla. Tämä ei ole mielipidekysymys – vaan tosiasia. Sen takia tätä PoKe-yleiskaavaa nyt tehdään. Tällä kaavalla varmistamme, että jatkossa tarkemmilla asemakaavoilla pystymme antamaan tilaa sille, että pohjois- ja keski-Espooseen voi tulla noin 40-60 000 uutta asukasta vuoteen 2050 mennessä. Ja samalla varmistaen sen, että kulttuurimaisemat, virkistysmahdollisuudet ja luonto säilyvät jatkossakin.

Olemme kaikki joutuneet tekemään kompromisseja. Kaava sisältää monia RKPlle vaikeita asioita – vaikeimpana on tässä mainittava niin kutsuttu tunnin junan väylävaraus ja sen seuraukset. Mielestämme tunnin junaa ei tarvita ja se tulee Espoolle ja valtiolle suhteettoman kalliiksi. Kaavaan sisältyy liuta muitakin asioita jotka eivät menneet sillä tavalla kuin me olisimme toivoneet. Osan näistä veimme äänestykseen ja hävisimme äänestyksissä, osa oli sellaisia, ettei ehdotus edes saanut kannatusta ja se raukesi ja osa oli sellaisia, että jouduimme katsomaan kokonaisuutta kompromisseja hakiessamme kaupunkisuunnittelulautakunnassa tai kaupunginhallituksessa.

Mutta toki kaavaan sisältyy myös paljon hyvää ja me olemme erityisen iloisia siitä, että kaava antaa mahdollisuuksia jatkossakin kulttuurimaisemien ylläpitoon, että kyläyhteisöjä pystyy kehittämään ja että Espooseen syntyy uusia viihtyisiä asuinalueita. Jokainen ryhmä on saanut jotain ja joutunut luopumaan jostakin. Lopputulos on kompromissien summa.

Meidän täytyy myös katsoa kokonaisuutta – koko Espoota. Tämähän on nimenomaan osayleiskaava. Espoo on kaupunki, joka on hyvin monimuotoinen ja eri näköinen eri osissa. Jos jonkun mielestä tällä PoKe-alueella on liian iso paino pientalovaltaisilla asuinalueilla, niin täytyy muistaa, että metron kasvukäytävän ympärillä on aivan toisenlainen Espoo. Vastaavasti täytyy katsoa karttaa, kun puhutaan viher- ja virkistysalueista– joita tämä PoKe-kaava eittämättä pakostakin nakertaa. Mutta kartasta näemme Nuuksion kansallispuiston ison kielekkeen, joka ulottuu pitkälle tälle alueelle. Politiikassa yleensä, ja myös tässä kaavassa, meidän tehtävänä on katsoa kokonaisuutta.

Nyt on aika hyväksyä kaava. Kaavan avaaminen kokonaan ja kaavatyön aloittaminen uudestaan vaikuttaisi vain kielteisesti ja olisi raskasta sekä meille päättäjille, virkamiehille että etenkin Espoon asukkaille. Eikä lopputulos kovin paljon erilaiseksi muuttuisi. Samat argumentit ja kompromissit olisivat joka tapauksessa edessämme. Ymmärrämme, että vajaata viikkoa ennen kunnallisvaaleja halutaan ottaa mahdolliset irtopisteet – mutta kaavaprosessi on nyt edennyt siihen vaiheeseen, että nyt on hyväksynnän aika.

Prosessi on ollut työläs ja navigointi erilaisten käsitysten ja mielipiteiden ristiaallokossa on ollut haastavaa. Haluan kiittää virkamiehiä jotka ovat tehneet hartaasti työtä jo pitkään tämän yleiskaavan kanssa sekä kaupunkisuunnittelulautakuntaa ja sen jäseniä paneutumisesta asiaan ja kaavan yksityiskohtaisesta käsittelystä.  Viime kuukausina myös kaupunginhallitus on tässä ollut hyvin aktiivinen ja haluan ryhmämme puolesta kiittää kaupunginhallituksen puheenjohtajaa Markku Markkulaa joka erittäin määrätietoisesti mutta kuitenkin kaikkia mielipiteitä kuunnellen ja kompromisseja hakien on tehnyt todella ison työn tämän kaavan valmistumisen loppusuoralla.

Muistakaamme myös, että työ ei nuijankopautukseen lopu. Ensinnäkin kaavasta jätettiin – ja aivan oikein – muutamia keskeisiä alueita pois. Näiden osalta tuleva uusi kaupunginvaltuusto aikanaan tekee päätöksiä. Ja myös nyt hyväksyttäviksi tulevien alueiden osalta työ pikseleiden muuttamiseksi asemakaavoiksi jatkuu vielä pitkään ja tämä tulee vaatimaan panostuksia myös poliittisilta päätöksentekijöiltä.

 

Etiketter: , , , , , , Array

Eftis för tvåorna godkändes i fullmäktige

Esbo stadsfullmäktige godkände den 7 juni förslaget att också elever i  åk 2 ska ha möjlighet till eftermiddagsvård. Fullmäktige beslöt också att tillföra minst 3 miljoner euro till bildningssektorn för…

SFP i Esbo behåller en stadig representation i stadens förtroendeorgan

Förhandlingarna om stadens förtroendeplatser mellan de politiska grupperna slutfördes idag. Gruppen som förhandlade nådde ett resultat som alla grupper kunde omfatta. Eftersom SFP i Esbo i valet behöll sina 6…