Budgetöverenskommelsen motsvarar Sfp:s målsättningar

Budget, Sfp i ESbo

Sfp:s gruppanförande om budgeten hölls av gruppordförande Christina Gestrin på fullmäktigemötet 5.12.2018

SFP ställer sig bakom förhandlingsresultatet som mycket långt motsvarar våra målsättningar. Förhandlingsresultatet är som vanligt en kompromiss mellan dem som föreslog små ändringar och de som föreslog stora tillägg. SFP:s linje i politiken är i mitten, och det är där förhandlingsresultat landat. På en nivå som enligt SFP:s fullmäktigegrupp är motiverad och kan stödas. 

 

Suurin lisäys kohdistuu sivistyssektorille.  RKP:n valtuustoryhmä esitti jo talousarvion kehysneuvotteluissa lisäystä sivistystoimen toimintamenoihin, mutta silloin emme saaneet muilta tukea. Olemme tyytyväisiä, että neuvottelutulos sisältää yhteensä noin viiden miljoonan lisäyksen sivistystoimelle. Koulupuolen surimmat lisäykset kohdistetaan perusopetuksen ja lukion tuntiresursseihin.  RKP haluaa panostaa lapsiin ja nuoriin- siksi kannatamme lämpimästi myös lisäyksiä ennaltaehkäiseviin toimintoihin, kuten oppilashuoltoon ja mielenterveyspalveluihin. 

 

On hienoa, että voimme aloittaa maksuttoman viisivuotiaiden varhaiskasvatuksen jo tällä valtuustokaudella.  Toivomme, että tästä kokeilusta tulee pysyvä toiminto. Tarjoamalla varhais

Sfp vill förbättra tillgången till svensk service i hälsovården.

kasvatusta myös niille lapsille, jotka eivät muuten osallistuisi siihen, voimme vahvistaa kaikkien espoolaislasten tasa-arvoa ja oppimisedellytyksiä.

 

Vi är särskilt glada över att vårt förslag om att inrätta en ny tjänst för utvecklingen och koordineringen av den svenskspråkiga social- och hälsovården fick stöd. SFP har länge påtalat bristerna i den svenskspråkiga servicen och behovet av att åtgärda problemen. I en utredningen som gjordes våren 2018 framkom det att mindre än 30 % av de svensktalande Esboborna har blivit erbjudna social- och hälsovårdstjänster på svenska trots att lagen förutsätter av kommunen att garantera service på finska och svenska i tvåspråkiga kommuner. Nästa år ska en utredning göras om möjligheten att koncentrera den svenskspråkiga servicen och personal till några social- och hälsovårdsstationer. Det är särskilt viktigt att den äldre befolkningen och barn och unga bli förstådda och får vård på sitt eget språk. Erfarenheterna från Helsingfors, som redan för många år sedan gått in för en centraliserad modell, har varit goda. En viktig aspekt i utredningsarbetet är att serviceställena väljs så att det är lätta att nå med kollektivtrafik och andra kommunikationsmedel. SFP förutsätter att planeringen och placeringen av servicen 

ska ske i nära samarbete med de svenskspråkiga Esboborna.

 

Vi är också glada över att vårt förslag om att öka språktillägget fick stöd av de övriga grupperna. Staden visar på det sättet sin uppskattning till personalen som i kundkontakter är villiga och klarar av att betjäna på båda nationalspråken.

 

RKP pitää tärkeänä, että kielikylpytoiminnan järjestämisen ongelmiin kiinnitetään huomiota. Neuvottelutuloksessa todetaan, että kielikylpyopetusta jatketaan ja osoitetaan kielikylpykoordinaattori, joka huolehtii kielikylpypolun jatkuvuudesta varhaiskasvatuksesta yläkouluun. Laaditaan kielikylpystrategia, joka tähtää kielikylvyn pysyvyyteen, parempaan laatuun ja tiedottamisen vahvistamiseen. 

 

Olemme myös iloisia siitä, että ensi vuoden aikana tullaan valmistelemaan Espoon malli siitä, miten voidaan toteuttaa koulukuljetukset kahteen osoitteeseen. 

 

Pidämme kaikkia niitä ehdotuksia tärkeinä, joissa vahvistetaan ja lisätään Espoon toimenpiteitä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Joukkoliikententeen toimivuuden parantaminen, pyöräilyn edistäminen, energianeuvontaan panostaminen  ja uusiutuvien energialähteiden ja rakennusmateriaalien käytön edistäminen ovat esimerkkejä tälläisistä toimenpiteistä. Pienistä puroista kasvaa suuri joki. 

 

Ordförande,

Jag vill tacka de övriga gruppernas förhandlare och särskilt Inka Hopsu, som lyckades leda förhandlingarna till ett lyckat slut. Tack också till tjänstemännen för beredningsarbetet.

Array

Sfp stöder budgetöverenskommelsen i Esbo

Pressmeddelande 22.11.2018 Förhandlingarna om nästa års budget för Esbo stad har idag avslutats. Förhandlingsresultatet mellan de politiska grupperna går nu vidare till fullmäktige som röstar om budgeten på fullmäktigemötet den…

Trygga skolvägar aktuella på fullmäktigemötet 21.1.2019

Eva-Lena Gästrin talade för tryggare skolvägar på fullmäktigemötet den 21 januari. Det är viktigt med övervakning av hastigheten vid skolområden Eleverna behöver trafikfostran i skolan, hemmets exempel räcker inte alltid…