Sfp i Esbo vill prioritera svenskspråkiga skolhelheter också i framtiden

I tjänstemannaförslaget gällande det svenskspråkiga skolnätet föreslås det att Bemböle skola stängs och att Smedsby skola blir en 1-4 skola med förskola, tidigast från hösten 2019.

Förslaget bygger på en sjunkande elevprognos samtidigt som staden bygger två enheter med fler elevplatser än tidigare; Kungsgårds skola och den nya skolan Monikko i Alberga.  De nya enheterna blir större, men skolvägarna blir längre i och med att elever från ett bredare område skulle få plats i skolorna.

“Det är viktigt att vi kan föra en konstruktiv diskussion om förslaget till skolnätverk. Alla berörda parter ska höras och deras kommentarer och förslag bör beaktas i beslutsfattandet”, anser Bosse Lönnqvist, ordförande för SFP i Esbo och ordförande för nämnden Svenska rum. Han uppmanar alla, som känner sig berörda av fö

Bemböle skola är en av skolorna, som påverkas av beslutsförslaget. Foto: Tiina Kujala

rslaget, att gå in på Esbo stads hemsida och kommentera förslaget.

I tjänstemannaförslaget motiveras ändringarna med att skolbarnen och personalen, genom ett flytt, skulle få en mer ändamålsenlig lärmiljö.

”Aspekter, som t.ex. behovet av närservice, tillgänglighet, hur utrymmena stöder en modern inlärning, den totala elevkapaciteten i våra skolor, elevprognoserna och ekonomin utgör en helhet, där alla delar är av vikt.  Skolan som en samlingspunkt för de svenskspråkiga familjerna inom området och en trygg vardag är också betydande faktorer, när familjerna väljer både skola och skolspråk, fortsätter Bosse Lönnqvist.

Christina Gestrin, som är ordförande för Sfp:s fullmäktigegrupp i Esbo påminner om vikten av att de svenskspråkiga eleverna också ska ha tillgång till närskola och risken att en del familjer i framtiden skulle välja en finsk skola i närheten av hemmet framom en svensk skola på långt avstånd och med en farligare skolväg.

“Vi tycker att det är viktigt att utveckla det svenska skolnätet utgående från svenskspråkiga skolhelheter också i framtiden. Det är nödvändigt för att ge barnen ett starkt svenskt språk, särskilt med tanke på att så många barn idag växer upp i en tvåspråkig miljö.  Det är också viktigt att skolorna skall upplevas som attraktiva av lärare och annan skolpersonal nu och i framtiden,” konstaterar Christina Gestrin.

”Elevprognoserna har i regel varit i underkant, det faktiska antalet elever som söker sig till den svenska skolan är sannolikt större än prognoserna visar. Vi hoppas också att en större del av nyfinländarna – barn med annat modersmål än svenska eller finska, skall välja den svenska skolan framöver,” avslutar Christina Gestrin.

Förslaget till skolnätverk kan läsas här

Enkäten för att kommentera förslaget fram till den 16.3 hittar du här

Måndagen den 12.3 ordnas en invånarkväll med diskussion i Mattlidens skolas matsal. Invånarkvällen ordnas klockan 18-20 och då presenteras förslaget mer ingående.

Etiketter: , , , , Array

De svenska ungdomarna i Esbo får en ungdomsledare till

Stadsstyrelsen i Esbo beslöt på måndagen 12.2. att inrätta en ny ungdomsledartjänst för Svenska bildningstjänster. “Den svenskspråkiga ungdomssektorn har i flera år varit underbemannad jämfört med behovet. I takt med…

Anders Portin lämnade in en fullmäktigemotion om fördelar med ökat träbyggande

Främja användningen av trä i det nya Esbo-huset och i övriga kommande byggnadsprojekt I Berättelsen om Esbo är ett av fullmäktigeperiodens mål ”I Esbo bygger vi ekologiskt hållbart” och dess…