Esbo är bra, och kan bli bättre

Stadsfullmäktige behandlade den 23 maj revisionsnämndens utvärdering av stadens verksamhet år 2015. Gruppordförande Misha Erikssons gruppanförande i sin helhet nedan.

buss

Kollektivtrafik, skolbarn och lättrafik samsas på våra gator

Sammanfattningsvis kan man säga, att Sfp i Esbo vill

  • se en analys om fungerande tvåspråkighet
  • öka möjligheterna till läkartider på kvällarna
  • att långtidsarbetslösheten åtgärdas
  • ha en fungerande infrastruktur, som gynnar både kollektivtrafiken och lättrafik
  • prioritera resurser för förebyggande arbete som motverkar utslagning av ungdomar
  • ha ökat förtroende och spelrum för personalen på fältet

Vi vill inledningsvis understryka att tvåspråkigheten är en av Esbos starka trumfer. En fungerande tvåspråkighet gör kommunen attraktiv för invånarna, och ökar konkurrenskraften. Hur huvudstadsregionen ser ut efter att dammet kring kommunreformen lagt sig vet vi inte. Ingen kommun vinner däremot på att dess språkpalett blir blekare.

Vi vill alltså fortsättningsvis lyfta fram vikten av att invånarna i Esbo erbjuds service på de båda nationalspråken. Det tankesättet bör prägla verksamheten, och inte lyftas in som en efterkonstruktion då det egentliga arbetet är gjort. Det gäller också utvärderingen av verksamheten. Vi efterlyser fortfarande en grundlig analys av hur Esbo lyckats möta sina medborgare på det här planet. Utan den analysen är det inte möjligt att befästa de starka punkterna, och reparera de svaga.

För tre år sedan lyfte revisionsnämnden fram problematiken med läkartiderna. Det är en god sak att det blivit lättare att få dessa. Det tyder på att signalerna på behov av förbättring tas på allvar, och bådar alltså gott för framtiden. Följande problem att ta itu med är kvällsanvändningen av lokalerna, och flexiblare tidtabeller för läkarmottagningen. Det är svårt för många förvärvsarbetande att söka sig till en läkare under vanlig arbetstid, något som kvällsmottagning skulle underlätta. Barnfamiljer gagnas självfallet också av ett flexiblare system. Vårt samhälle går i allt större utsträckning mot tjänster tillgängliga nästan veckan och dygnet runt, och det finner sig naturligt att hälsovården går med i den här utvecklingen.

Esbo stads investeringar bör också ses över med analytiska och kritiska ögon. Många investeringar är nödvändiga, men då investeringarna leder till ökade driftsutgifter blir situationen svår. En noggrann analys, i kombination med ett långsiktstänk, uppföljd av en klar prioritering är nödvändig.

Sysselsättningsfrågorna är en viktig punkt som revisionsnämnden lyft fram. Kostnaderna för en ökande arbetslöshet blir en allt tyngre börda. Det är en god sak att vi fått bukt på ungdomsarbetslösheten, men de långtidsarbetslösa är en tickande bomb som måste åtgärdas å det snaraste.

Ur ett riksomfattande perspektiv är vi också bekymrade över skatteutjämningssystemet negativa följder för Esbo. Med tanke på många av de övriga utmaningar Esbo brottas med känns en överföring som motsvarar 2,5 skatteören minst sagt oskäligt.

Välfärdsplanen för barn och ungdomar har lyfts fram, med all rätt. Det är en god sak att vikten av det förebyggande arbetet lyfts fram i den här rapporten. Vi hoppas att ord också blir handling, och de goda målsättningarna förverkligas. Det här kräver inte bara en god vilja och tydligare strukturer. Med knappa resurser kommer man nämligen inte långt. Det här är skäl att minnas vid kommande budgetförhandlingar. Upplägg som Vamos eller Ohjaamo som gör ett gott jobb med förebyggande av utslagning, och handledning för ungdomar, bör få tillräckligt med resurs för att befästa, utveckla och utvidga sin verksamhet. Likaså bör vi undvika att skära i elev- och studerandevårdsresursen för skolorna, på alla stadier.

Programgruppen Sund Ungdom är ett exempel på det tvärsektoriella arbete Esbo satsat på för att nå olika synergi-effekter. Ett fint exempel på sådan tvärsektoriell verksamhet är bibliotekens utvidgade samarbete med ungdomstjänster. Den vidgade synen på biblioteksverksamheten går bra ihop med aktuella begrepp som öppna mötesplatser, multilitteracitet och mångkulturalism. Vi har svårt att föreställa oss bättre samlingsplatser för ungdomar än de inspirerande mångsidiga kulturmiljöer biblioteken erbjuder.

Revisionsnämnden konstaterar i en kommentar att

Det är inte möjligt att skapa tillräckliga förutsättningar för att bygga bostäder till rimliga priser och dessa brister borde åtgärdas.

Det är lätt att hålla med om det här uttalandet, i synnerhet som både metron och det planerade Joker-spåret kommer att öka behoven av bostäder till den ökande befolkningen. För att Esbo ska bibehålla sin attraktion för invånare av alla de slag räcker det inte med att vårt läge är trafikmässigt fördelaktigt. Överkomliga bostadspriser är minst lika viktiga. Det är på många plan ett ofördelaktigt alternativ att se Esbo som en genomfartsstad, eller som en stad som endast erbjuder arbetsplatser, inte bostäder.

I utlåtandet om Esbo centrum lyfter revisionsnämnden fram programmet för främjande av cykeltrafik. Det är utmärkt. Grannstaden i öst, Helsingfors, har på senaste tid starkt profilerat sig som gynnande av lättrafik, framför allt cykling. Det är hållbart, kontinentalt och bra. Esbo får gärna följa efter, när får t.ex. vi city-cyklar? Esbo har alla förutsättningar att bli en stark cykelstad, med natursköna cykelleder som löper avskilt från motortrafiken. Vi ser gärna att de byggs ut ytterligare. Lika viktigt är det att lederna för lättrafik underhålls året om. Framför allt plogning under vinterhalvåret måste ha hög prioritet.

Revisionsnämnden har också understrykt vikten av mångsidig användning i bildningssektorn. Det understöder vi också. Vi vill att Esbo går i bräschen för effektivt utnyttjande av modern teknologi i undervisningen. Det innebär naturligtvis mycket mera än att bara lyfta in teknik i skolorna. Lärarna bör ges grundlig, mångsidig skolning i hur goda pedagogiska metoder ska kombineras med digital teknik. Likaså bör också lärarna ges hyfsat fria händer i att vidareutveckla sina arbetssätt, och dela sin kunskap och sina erfarenheter med varandra. Det ska erbjudas verktyg och strukturer, men driftiga, kreativa skolor och lärare får absolut inte uppleva att deras händer är bundna pga stela direktiv uppifrån. Det gäller naturligtvis alla anställda vid Esbo stad.

Etiketter: , , Array

Sjukvård för äldre, akut och lokalt.

Med öppnandet av Esbo nya sjukhus, i tillbyggnaden vid Jorv sjukhus, förbättras vårdkedjan för stadens äldre avsevärt.  Vägg i vägg med stadens akuta geriatriska jourpoliklinik finns HNS akutjour för specialiserad…

SFP i Esbo är missnöjt över västmetrons försening

Västmetrobolaget meddelade fredagen den 10 juni, att metrostarten, som planerats till den 15 augusti 2016 uppskjuts. Nytt datum för metrostarten är inte känt. SFP i Esbo uttrycker sin starka oro…