Sjukvård för äldre, akut och lokalt.

Med öppnandet av Esbo nya sjukhus, i tillbyggnaden vid Jorv sjukhus, förbättras vårdkedjan för stadens äldre avsevärt.  Vägg i vägg med stadens akuta geriatriska jourpoliklinik finns HNS akutjour för specialiserad sjukvård med avancerad teknologiutrustning samt anslutande vårdavdelningar. Samjouren – samspelet mellan primärvården och den specialiserade sjukvården, stärker vård av god kvalitet och garanterar snabb och säker vård.

Esbbo sjukhus

Esbo sjukhus tas i bruk vid årsskiftet.

En läkare och en sjukskötare i par sköter mottagandet och värderar vårdbehovet. Bedöms den äldre vara i behov av specialiserad sjukvård slussas hen snabbt vidare till HNS akutjour där specialutbildad vårdpersonal tar över. Samjouren garanterar den äldre rätt vård på rätt plats och förhoppningsvis i rätt tid. De specialutbildade kompetenser, som finns vid de kunskapskrävande akuta jourpoliklinikerna, kompletterar varandra och tas tillvara i fortbildningen av sjukhusets egen personal samt i utbildningen av blivande läkare och vårdpersonal.

Esbo sjukhus

Det nya sjukhust, dit vården kommer att centraliseras, ligger i en trivsam miljö.

Esbo har öppnat avdelningen Puolarvilla, som koncentrerar på vård i livets slutskede.  Vårdfilosofin vid Puolarvilla bygger på tanken att minska psykiskt och existentiellt obehag och att lindra smärtsamma symtom hos svårt sjuka och döende. Alla i personalen, läkare, sjukskötare, terapeuter, socialarbetare och sjukhuspräst, har det specialkunnande som krävs i lindrande vård innan döden inträffar. Esboborna har kunnat få vård i livets slutskede förut, men det har varit på avdelningar där man också sysslar med annan vård.

Lagen om äldreomsorg tryggar att vården är individuellt anpassad, att professionell rehabilitering erbjuds och att de mänskliga händer, som vårdar de äldre är tillräckligt många. Strukturellt är vården av och omsorgen om de äldre i Esbo väl uppbyggd. En omsorgsdirektör ansvarar för helheten.  Staden har även en fungerande Seniorrådgivning, som ger vägledning och råd om tjänster för äldre på svenska och finska. Regeringens reformiver och landskapsplan skapar dock oro – att den humana dimensionen och den närhet till de äldre, som Esbo lokalt har ska skrotas.

Brita Pawli                                                                                                                                 SFP representant i Esbo äldreråd

Etiketter: , , , Array

Kom och träffa ordförandekandidater!

Måndagen den 9 maj kl.19 får vi träffa partiordförandekandidaterna Ida Schauman och Anders Adlercreutz i Vindängens matsal, Folkhälsanhuset i Hagalund. Kaffeservering.

Esbo är bra, och kan bli bättre

Stadsfullmäktige behandlade den 23 maj revisionsnämndens utvärdering av stadens verksamhet år 2015. Gruppordförande Misha Erikssons gruppanförande i sin helhet nedan. Sammanfattningsvis kan man säga, att Sfp i Esbo vill se…