Esbo stadsfullmäktiges sammanträde 14.3.2016

Stadsfullmäktige

Gestrin_StinaFullmäktigeledamot Christina Gestrin höll följande anförande under debatten i stadsfullmäktige 14.3 2016.

Ordförande, bästa fullmäktige

Svenska folkpartiets fullmäktigegrupp stöder tillkomsten av ett program med mål och riktlinjer för produktivitet och balansering av ekonomin , Tatu2.  Stadens operativa ledning behöver riktlinjer för att kunna förbereda budgetramarna för år 2017. Rambudgeten kommer att behandlas av stadsstyrelsen och stadsfullmäktige senare under våren och avsikten är att först i det skedet slå fast bindande riktlinjer för ekonomin.  För att det skall vara möjligt att i maj eller juni fatta bindande beslut om ekonomin så måste vi senast då få tillgång till detaljerade uppgifter om vad de ekonomiska besluten innebär.  Så länge vi politiker inte vet vad besluten innebär i praktiken, kan vi inte binda oss vid beslut utan enbart godkänna riktgivande målsättningar.

Under behandlingen  i stadsstyrelsen gjordes vissa justeringar i programmet som SFP stödde. Ett ändringsförslag som SFP stödde, men som inte godkändes av stadsstyrelsen, gällde taxor och avgifter. SFP anser att kommande budgeter inte kategoriskt skall utgå från de högsta taxorna eller avgifterna som lagstiftningen möjliggör, utan vi förutsätter noggranna bedömningar av effekterna av förhöjningarna. Vi stöder också fortsättningsvis den subjektiva rätten till dagvård och vi anser att  stadens resurser inte skall slösas på att utreda alternativ till den, eftersom fullmäktige för en månad sedan bestämt att bibehålla nuvarande regler.

Invånarna ger idag Esbo ett relativt gott betyg i fråga om många serviceformer. I planeringen av servicen och servicenätet måste ledstjärnan fortsättningsvis vara att bibehålla en god servicekvalitet. Därför anser vi också att konsekvens bedömningar om hur ändringar av serviceformer utfaller i samhället är viktiga. Vi måste undvika beslut som ger en chimär inbesparing på kort sikt men som på lång sikt kan leda till större utgifter. Vi vill också påminna om att lagstiftningen förutsätter att all service som den offentliga sektorn ansvarar för skall erbjudas på lika grunder på båda landets nationalspråk och att god språklig service också är en kvalitetsfaktor  som ger bättre resultat och förbättras Esbos konkurrenskraft.

Målsättningen att minska investeringsbudgeten till i medeltal 280 miljoner euro per år under de kommande tio åren innebär att vi måste skjuta upp en del investeringar. SFP:s fullmäktigegrupp anser att det är viktigt att prioritera skolor och dagvården så att staden erbjuder alla barn en bra och hälsosam undervisningsmiljö. Vi anser att det är bättre att skjuta upp vägprojekt än skolprojekt, då prioriteringar måste göras.

Kun Valtion ja Espoon kaupungin MAL-neuvotteluita nyt käydään, pidämme tärkeänä, että Espoo ei suostu nostamaan tavoitteita vuosittain valmistuvista uusista asunnoista ja asukasmäärästä yli sen, mitä TATU ohjelmassa esitetään(siis 4000-4500 vuosittain). Kaupunginjohtaja on viime viikolla todennut, että vuosittaisen asukasmäärän nostaminen nykyisestä kohtuullisen korkeasta tasosta, johtaisi merkittäviin lisäkustannuksiin, sillä se edellyttäisi suuria lisäpanostustarpeita palveluissa.  Jos hallitus haluaa nostaa Espoon ja muun pääkaupunkiseudun asukasmäärätavoitteita rajusti, niin sen tulisi myös muuttaa valtionosuuksien tasoitusjärjestelmää niin, että suurempi osa pääkaupunkiseudun verovaroista jäisi pääkaupunkiseudulle.

Etiketter: , , , , , , , , , Array

Läsecirkelns Omställningens tid första träff

Läsecirkeln sammanträder första gången måndagen den 18 april 2016 kl 18:30 – 20:30. Platsen är Benita Åkerlunds hem i Sökö på Esboviksvägen 16 (stor gul villa). Kommer man med buss…