Vad har SFP i Esbo gjort under fullmäktigeperioden 2017-2021?

Planläggning och byggande

 • Jobbat för ökat trähusbyggande i Esbo
 • Jobbat för bättre cykelvägar, trafiksäkerhet och säkra skolvägar
 • Motsatt oss bygget av en ny tågbana mellan Helsingfors och Åbo
 • Motsatt oss planeringen av en massiv järnvägsdepå i Mankby-Bobäck
 • Bevakat och påverkat norra och mellersta esbos generalplan
 • Påpekat brister i och jobbat för smidigare kollektivtrafik
 • Möjliggjort för sjöscoutföreningen Stormfågeln att få bli kvar i sina utrymmen i Nokkala

Välmående

 • Föreslagit och fått en specialsakkunnig för planeringen och utvecklingen av social- och hälsovård på svenska
 • Jobbat för att uppringning från hälsostationerna fungerar också på svenska
 • Vi har aktivt jobbat för svenskan inom social- och hälsovården (översättning av broschyrer och blanketter, coronainfo)
 • Jobbat för bättre hemvård, också på svenska
 • Talat för Leva och bo-enheter till Mattby och Hagalund
 • Jobbat för att få tv-apparater till rummen på Esbo-sjukhus
 • Jobbat för att aktivt föra fram tillgänglighetsfrågor (till ex. i digitaliseringen)
 • Aktivt deltagit i diskussionen om klientavgifter
 • Lyft fram mångfald som en resurs

Skola, ungdomar och småbarnspedagogik

 • Jobbat för tillräckliga resurser och täckande servicenät inom skola och småbarnsfostran
 • Sett till att viktiga skolrenoveringar och -byggen har blivit av, t.ex. i Alberga och Kungsgård
 • Verkat för en stark egen nämnd för den svenskspråkiga småbarnspedagogiken och undervisningen i samband med organisationsförändringen
 • Avvärjt nedläggande av Sockans köpavtalsdaghem
 • Talat för behovet av skolskjutsar för barn med två adresser
 • Avvärjt flytt av Rödskogs förskola till Nipert
 • Avvärjt nedläggande av Bemböle skola (april 2018)
 • Säkrat ekonomiska anslag för en ungdomsledarvakans till (2017)

 

Etiketter: , , , , , , , , , , , , , , , Array

 Espoon RKP asettaa 85 ehdokasta  kuntavaaleihin

Espoon RKP jätti ehdokaslistansa 4.5.2021. Ehdokkaita on yhteensä 85. Sukupuoli- ja ikäjakaumat ovat tasaiset, naispuolisia ehdokkaita on 46 %. Kuusi listan ehdokkaista on sitoutumattomia, heistä neljä yhteistyössä Liberaalisen puolueen kanssa.…

SFP i Esbo har 85 kandidater – Espoon RKP:llä 85 ehdokasta

Du kan bekanta dig med våra kandidater på sidan https://kommunalval.sfp.fi/valkrets/nyland/esbo/ Lisätietoa ehdokkaista sivulla https://kommunalval.sfp.fi/fi/vaalipiiri/uusimaa/espoo/ More information about our candidates at https://kommunalval.sfp.fi/en/region/uusimaa/espoo/