Christina Gestrin: Beakta kulturlandskapet i planeringen

Sfp:s gruppordförande höll ett anförande om planeringen av Esbo gård på fullmäktigemötet 19.11.2018

Idag behandlar vi fem stadsplaner i området kring Esbo gård. Sammanlagt utsträcker sig området till 139 ha och enligt förslaget ges möjlighet för närmare 85 700 våningskvadratemeter.

Området är unikt, inte bara i Esbo eller i Nyland, utan för hela landet. Det unika beror på det kulturhistoriska värdet som detta område har. Mera rätt är det egentligen att säga att området kring Esbo gård har en betydelse för hela Östersjöregionen, eftersom  det inom planeområdet finns fornlämningar ända från järnålder och eftersom området var bebott redan långt före Finland existerade som ett geopolitiskt definierat område.

Redan på 1300- talet fanns det byar inom området. Arkeologiska utgrävningar har visat att Hansatidens  handelsfarare hade kontakter med invånarna i byarna i Esbo.

År 1556 gav Gustav Vasa i uppdrag åt Anders Korp, som var fogde på Hfors kungsgård att grunda en kungsgård i Esbo. Fogden beslöt att en lämplig plats var vid Gumböle där två av Esbo sockens största byar Espoby och Mankby låg. Kronan löste in husen och åkrarna och Esbo gård uppfördes.  Den tidens viktiga trafikleder var den stora Strandvägen, Kungsvägen och sjövägen, farleden som ledde upp till Köklax och via åarna förband de olika byarna. Kungsvägen går igenom det område vi nu behandlar.

Käsittelemme tänään Kulttuurihistoriallisesti merkittävää aluetta. Espoonkartanonmäki, Finnsinmäki, Mynttilä, Holken ja Jaakkolanpelto ovat kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuskokonaisuuksia. Alueella on kiinteitä muinaisjäännöksiä, keskiaikaisia kylänmäkiä,  joissa on hansaliiton aikaisia arkeologisia löytöjä sekä historiallista tiestöä. Espoon kartanon valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön alue ulottuu kaava alueelle. Historiallisessa maatalousympäristössä on myös luontoarvoja. Alueella on myös Mankbyn keskaikainen kylä johon on suunniteltu arkeologinen puisto.

Tavoitteena on rakentaa yleiskaavan mukainen kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen ympäristöön sopeutuva pientaloalue. Kaavat mahdollistavat asutusta tuhansille uusille asukkaille. Kaavojen yhteinen pinta ala on 139 hehtaaria ja mahdollistaa 85 000 kerrosneliömetrin rakentamista, mikä tulee muuttamaan alueen luonnetta merkittävästi.

Toivon, että jatkosuunnittelussa Espoo onnistuu säilyttämään alueen ainutlaatuisia kulttuurihistoriallisia arvoja ja kehittämään aluetta niin, että  vuosisatojen  historialliset vaiheet näkyvät niin rakennusten, tiestön kuin maiseman suunnittelussa  ja, että alueen tulevissa tominnoissa voidaan myös hyödyntää näitä arvoja asukkaiden lähipalvelujen toteutuksessa.

Etiketter: , , , , Array

Vad händer med vårdreformen?

Hur ska det gå med vårdreformen? Hur påverkar det vår hälsovård i Esbo? Kom med på vår diskussion på Sellobiblioteket den 7 november kl. 18. Inledare i diskussionen: Riksdagsledamot Veronica…

Sfp stöder budgetöverenskommelsen i Esbo

Pressmeddelande 22.11.2018 Förhandlingarna om nästa års budget för Esbo stad har idag avslutats. Förhandlingsresultatet mellan de politiska grupperna går nu vidare till fullmäktige som röstar om budgeten på fullmäktigemötet den…