Nina af Hällström: Service och integration ska fungera också på svenska

Stadsfullmäktige

Gruppordförande Nina af Hällströms anförande i debatten om Esboberättelsen i fullmäktige 25.10.2021.

Ärade ordförande, bästa fullmäktigekolleger,

Vi ska nu godkänna en av fullmäktigeperiodens viktigaste dokument – Esboberättelsen för 2021–2025. Utgångsläget i den är att Esbo stad i all sin verksamhet agerar rättvist, Esbo är en föregångare som beaktar invånarnas åsikter. I strategin konstateras att Esbo är en tvåspråkig stad – det är viktigt att servicen på svenska fungerar speciellt inom social- och hälsovården. Vi inom SFP tycker att man borde allt kraftigare lyfta fram tvåspråkighet som en konkurrensfördel och trivselfaktor.

Tarinassa huomioidaan niin Korona kuin soteuudistus sekä niiden vaikutukset. Koko yhteiskunnan kannalta on tärkeää, että lasten ja nuorten hyvinvointiin, oppimiseen ja perheiden jaksamiseen panostetaan nyt.  Tätä työtä on tehtävä hallinnon rajat ylittäen. Koronan aiheuttamaan hoitovelkaan on vastattava hoitojonoja purkamalla ja satsaamalla perustoimintojen sujuvuuteen. SOTE-uudistukseen on varauduttava hallitusti. Sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuuteen ja henkilökunnan jaksamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota ylimenokauden aikana.

Espoo on sivistyksen kaupunki. Meillä tarjotaan laadukasta ja vetovoimaista koulutusta aina varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle asti. Lasten ja nuorten oppimista tuetaan ja espoolaisia kannustetaan elinikäiseen oppimiseen. RKP pitää tärkeänä, ettei uusien koulu- ja päiväkotirakennusten sisäiset vuokrat kostaudu vähenevillä resursseilla opetukseen. Erilaisten oppijoiden ja erilaisten koulujen tarpeet huomioidaan. Kaupunki mahdollistaa monipuolisen kulttuuritarjonnan – aina taiteesta huippu-urheiluun.

Esbo är en stad där det är bra att leva, studera och arbeta. Staden samarbetar aktivt med invånare, företag och organisationer för att garantera ett gott liv för alla. Också de äldre och personer med funktionsnedsättning ska bli hörda och få känna sig delaktiga. Digitaliseringen ger nya möjligheter. Staden ska dock beakta att alla inte kan använda de digitala tjänsterna.

För SFP är skärgården och stränder viktiga. Vi uppskattar skrivningar om bevarande av bland annat åkrar, åar och skogar.  I byggande ska man fokusera på hållbarhet och i utbyggnaden av gamla områden ska deras särprägel beaktas.  Alla esbobor ska ha tillgång till närnatur.

Arbetet för stävjandet av klimatförändringen är en av de viktigaste frågorna. Under den kommande fullmäktigeperioden ska en färdkarta som beskriver arbetet till koldioxidneutralitet år 2030 göras. Fullmäktige ska regelbundet få granska och utvärdera hur effektiva målsättningarna är. SFP stöder även åtgärder som minskar på trafikutsläppen och satsningar på återvinning.

Espoo tarvitsee lisää osaavaa työvoimaa. Meillä on kaikki mahdollisuudet houkutella tänne hyvin koulutettuja työntekijöitä, kunhan palvelut ovat kunnossa. RKP:n valtuustoryhmä haluaa mahdollistaa kotouttamisen myös ruotsin kielellä ja nyt siitä on kirjaus strategiassa. Mitä paremmin kotouttaminen onnistuu, sitä nopeammin, saamme maahanmuuttajista hyvin integroituneita työntekijöitä ja veronmaksajia. Myös maahanmuuttajataustaiset naiset on saatava mukaan kouluttautumiseen ja työntekemiseen, jotta he eivät jää yhteiskunnan ulkopuolelle.

Strategianeuvottelujen tuloksen hyväksyneet olivat yhtä mieltä siitä, että Espoossa on nollatoleranssi rasismia kohtaan.  Meidän on kaikkien oltava esimerkkinä ja yhdessä tehtävä työtä tämän periaatteen eteen. Jokainen Espoossa asuva on espoolainen.

Esbos ekonomi måste fås i balans och lånebördan minskas. Vi måste arbeta för ökad sysselsättning förbättra förutsättningar för företagande. Vi stöder TakE-programmet och att det utvärderas /uppdateras under 2022. Investeringsprogrammet ska även ses igenom. SFP:s fm-grupp anser att skatteören inte ska höjas.

RKP:n valtuustoryhmä kannattaa asioiden 7,8,9 hyväksymistä KH:n esityksen mukaisesti.

Lopuksi vielä kiitos kaikille virkamiehille, strategianeuvottelijoille ja neuvotteluja vahvasti vetäneelle Markku Markkulalle.

Etiketter: , , , , Array

Kandidater nominerades för välfärdsområdesvalet

Styrelsen för Svenska folkpartiets nylands krets har nominerat kandidater i välfärdsområdesvalet, som går av stapeln den 23 januari 2022. Sammanlagt 17 kandidater med hemort i Esbo har nu nominerats.  …

SFP i Esbo nöjda med budgetöverenskommelsen

De politiska grupperna i Esbo nått ett förhandlingsresultat om budgeten för år 2022. SFP:s gruppordförande Nina af Hällström, som deltog i förhandlingarna är nöjd med förhandlingsresultatet. “Jag är mycket nöjd…