Anne Ahlefelt: Patientombudsmannen lyfter fram många brister i svenskspråkig vård

Bl.a. svenskapråkig telefontjänst kommer att utvecklas i framtiden. Bild: Tiina Kujala

Social- och hälsovårdsnämnden fick på sitt möte i april ta del av social- och patientombudsmannens rapport för år 2019. Det var en mycket intressant och utförlig rapport, som lyfter fram de områden inom vården i Esbo som inte fungerar så bra och som behöver utvecklas och förbättras. Orsaken till att social- och patientombudsmannen kan lyfta fram dessa saker är det att vi Esbobor har fört vidare vårt missnöje gällande den vård eller service vi fått eller det sätt som vi bemötts på inom social- och hälsovården. Då vi för ärenden som detta vidare kan de rapporteras, följas upp och utvecklas. Och endast då kan vården inom Esbo förbättras.

I de flesta finska kommuner finns det skilt en ombudsman som sköter om ärenden som gäller socialvården och en ombudsman som sköter om hälsovården. I Esbo har man valt att ha en gemensam tjänst och vår social- och patientombudsman är Eva Peltola. Till ombudsmannens arbete hör att ge råd åt kunderna i klagomålsärenden, informera om kundernas rättigheter samt att arbeta för att främja och verkställa kommuninvånarnas rättigheter inom social- och hälsovården.

Social- och patientombudsmannen arbetsbild, roll och befogenheter är kanske inte alltid helt solklara för oss invånare, men det är bra att veta att ombudsmannen inte kan påverka beslut eller vårdlösningar som görs inom vården och kan inte heller agera som beslutsfattare eller övervakare. Däremot kan, och skall, social- och patientombudsmannen vara en opartisk instans mellan kunden/patienten och myndigheten. Det viktigaste arbetet som ombudsmannen gör är att ge råd i olika ärenden och klagomålsprocesser. Social- och patientombudsmannen följer också utvecklingen av kundernas/patienternas rättigheter i kommunen och ger på basen av detta en redogörelse till stadsstyrelsen i form av en årsrapport.

Det var alltså denna rapport som även vi i social- och hälsovårdsnämnden fick ta del av. Rapporten är som sagt mycket utförlig, så jag går inte in på den som helhet, utan väljer här att lyfta fram det som gäller speciellt oss svenskspråkiga i Esbo. De flesta kontakter, som gällde det svenska språket, hade att göra med den service och vård man fått på hälsostationerna. I rapporten lyfts följande saker fram:

  • Vården på svenska i Esbo fyller inte de krav som språklagen förutsätter.
  • De svenskspråkiga kunderna önskar få mera service på svenska.
  • Speciellt äldre kunder önskar få en läkare, som de kunde tala svenska med. Vårdinstruktioner och skrivningar i Oma Kanta systemet vill man ha på sitt modersmål.

Allt detta har vi rätt till i en tvåspråkig kommun. Enligt språklagens 5 § har invånarna i en tvåspråkig kommun rätt att välja om de vill ha sin service på finska eller svenska. Det här skall tillämpas igenom hela vårdkedjan och patienten har rätt att få bl.a. recept, vårdinstruktioner, epikriser och läkarintyg på det nationalspråk hen väljer.

Social- och patientombudsmannens rapport är ett konkret och bra verktyg för oss politiker att följa med och här finns nu en bra lista för oss att arbeta vidare med och konkreta saker att följa upp. Även om det ju inte är bra att situationen gällande den svenskspråkiga servicen är på denna nivå, så kan vi nu ändå påvisa att det är just så här illa. Och att det måste förbättras med konkreta åtgärder. Så jag vill tacka er som tagit er tid att göra dessa klagomål och föra era ärenden vidare. Jag hoppas att även andra skulle i framtiden hitta till social- och patientombudsmannen vid behov. Man kan vara i kontakt per telefon, e-post, brev eller personligt möte och ärendet kan gälla en själv eller någon närstående. Ni hittar behövliga kontaktuppgifter via denna länk:

https://www.esbo.fi/sv-FI/Social_och_halsovard/Klientens_och_patientens_rattigheter/Social_och_patientombudsman

Och för övrigt får ni också gärna vara i kontakt med oss politiker i olika ärenden. Vi arbetar hårt för att Esbo skall vara den bästa platsen att bo på och ha den bästa servicen för alla sina invånare. Också på svenska.

Anne Ahlefelt

Ordinarie medlem i social- och hälsovårdsnämnden

Ersättare i stadsfullmäktige

Ordförande för SFP i Esboviken

Etiketter: , , , Array

Christina Gestrin och Anders Portin kommenterar utkastet till generalplan för norra och mellersta Esbo

18.5.2020 SFP om utkastet till generalplan för norra och mellersta Esbo Generalplanen för norra och mellersta Esbo har idag tagit ett steg framåt då stadsstyrelsen har godkänt ett utkast som…

Ordförandekandidat Håkan Blomberg: Tydlig miljöpolitik och mera samarbete över kommungränserna

Svängningarna på den politiska kartan i Finland har varit stora och därför ställer jag mig frågan att hur skall SFP även i fortsättningen kunna vara en viktig aktör på det…