Christina Gestrin höll Sfp:s gruppanförande på fullmäktigemötet

SFP:s fullmäktigegrupp anser att förhandlingsresultatet är en bra utgångspunkt inför budgetförhandlingarna senare på hösten. Vi stöder stadsdirektörens förslag till kommunalskatt och fastighetsskatt. Under det senaste året har ekonomin i Finland förstärkts och i Esbo har den ekonomiska aktiviteten ökat vilket märks i att stadens skatte- och placeringsintäkter ökat och sysselsättningsläget  förbättrats. Sannolikt är att den positiva utvecklingen fortsätter ännu nästa år.

Vi anser att det inte i det rådande ekonomiska läget finns hållbara argument för att höja kommunalskatten med 0,25%- enheter , vilket skulle innebära 18 miljoner euro i ökade inkomster under år 2019. Höjningen skulle varken lösa stadens ekonomiska problem eller på sikt förbättra stadens serviceproduktion.

Det är oroväckande att stadens utgifter ökar snabbare än den ekonomiska utvecklingen. Lånebördan har ökat kraftigt under de senaste åren p.g.a. stora projekt så som metron, Esbo sjukhus,  spårjokern,  det omfattande investeringsprogrammet som är nödvändigt då staden fortsätter att växa snabbt.

Därför är det nödvändigt att fortsätta förbättra och effektivera processer och verksamheter inom serviceproduktionen och samtidigt skapa goda förutsättningar för företagande och ekonomisk aktivitet som förbättrar sysselsättningsläget.  Förebyggande åtgärder som motverkar segregering, utanförskap och arbetslöshet är viktiga.

SFP anser att satsningar på barn och unga i dagvård och skola hör till det bästa tänkbara placeringarna för ett tryggt och trivsamt samhälle och en god ekonomisk utveckling. Under förhandlingarna om rambudgeten föreslog vi ett tillägg på 11 miljoner euro till bildningssektorn. Förslaget fick inte stöd av andra grupper vilket innebär att vi under budgetbehandlingen i november sannolikt kommer att föreslå en ökning eftersom det verkar som om budgetramen för bildningssidan är otillräcklig år 2019.

Gällande servicenätet för daghem och skolor förutsätter vi i SFP att man i beräkningen av enhetspriset per elev beaktar att de skalfördelar som gäller för de finska skolorna inte kan  tillämpas för de mindre svenskspråkiga skolorna. Även i fortsättningen måste vi i Esbo beakta avståndet till skolan och daghemmet och erbjuda närservice till alla barnfamiljer- oberoende av språk.

 

RKP:n valtuustoryhmä hyväksyy neuvottelutuloksen, vaikka emme kaikilta osin ole tyytyväisiä lopputulokseen. Esitimme neuvotteluissa lisäystä sivistystoimen toimintamenoihin, mutta kun emme saaneet muilta tukea, niin palaamme asiaan budjettineuvotteluissa.

Pöytäkirjamerkinnöistä haluan erityisesti nostaa esille päätöksen 5-vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilun aloittamisesta tällä valtuustokaudella. Tarjoamalla varhaiskasvatusta myös niille lapsille, jotka eivät muuten osallistuisi siihen, voimme vahvistaa kaikkien espoolaislasten tasa-arvoa ja oppimisedellytyksiä.

Olemme myös tyytyväisiä siihen, että talousarvion käsittelyn yhteydessä tullaan esittämään suunnitelma kulttuurikeskuksen peruskorjauksesta ja teatteritilasta.

Pidämme tärkeänä toteamusta siitä, että ensi vuoden talousarviossa varaudutaan joukkoliikenteen palvelutason turvaamiseen ja tarpeellisen lisäliikenteen kuluihin ja niiden

vaikutuksiin HSL:n kuntaosuuteen. RKP edellyttää, että erityisesti huomioidaan ja varmistetaan alakouluikäisten lasten turvalliset joukkoliikenneyhteydet kouluihin.

Pidämme hyvänä ratkaisuna tarkentaa toimitilainvestointiohjelmaa kuudella koululla ja viidellä päiväkodilla. Koulu- ja päiväkotien tulevien hankkeiden standardisuunnitteluratkaisuissa pidämme tärkeänä, että huomioidaan kohdekohtaiset erityistarpeet kuten koulun koko, ja että kaikilla lapsilla olisi oikeus lähikouluun.

Lopuksi haluan kiittää neuvottelutoimikunnan puheenjohtajaa Inka Hopsua taitavasti johdetuista neuvotteluista.

 

Etiketter: , , , , , Array

Kungsgårdsskolans bygge påbörjas

Besväret som uppskjutit starten för bygget av den nya Kungsgårds skola är nu avgjort. Besväret förkastades vilket innebär att skolbygget nu kan inledas. – “Sfp har i åratal arbetat för…

Sfp stöder bostadsprogrammet

Christina Gestrin om bostadsprogrammet, som behandlades i fullmäktige 10.9: Sfp stöder bostadsprogrammet och förhandlingsresultatet mellan grupperna. Vi anser att målsättningarna för bostadsproduktionen är rätt dimensionerade med beaktande av att staden…