Ökad valfrihet kan leda till utmaningar

Nina af Hällströms anförande i fullmäktige 11.12.12017

Ärade ordförande, bästa fullmäktige

Vi ska nu besluta om Esbo stads utlåtande om förslaget till lagen om kundens valfrihet inom social- och hälsovården.  Valfrihet är i sig bra. Man tänker att konkurrensmekanismerna skulle sporra varandra och ge ökad kvalitet. Forskningar från Sverige visar att övergången till valfrihet inte alls är så lätt.  Det är inte enkelt att kombinera konkurrens och kontinuitet.  Patienter och klienter blir kunder som ska välja bland olika producenter. Att göra val är svårt speciellt då det handlar om hälsa, välmående eller medicinska ingrepp. Ökad valfrihet kan leda till utmaningar särskilt för personer som har ett stort behov av social- och hälsovårdstjänster.

Koko SOTE-uudistuksen lähtökohtana on ollut ikääntyvän väestön myötä kasvavien kustannusten hillitseminen, perus- ja erikoistason integraatio sekä kansalaisten yhdenvertainen pääsy sosiaali-  ja terveyspalveluihin.  SOTE-palvelujen järjestämisen siirtäminen kunnilta maakunnille on iso hallinnollinen ja verotuksellinen mullistus, pitäen sisällään kiinteistöjärjestelyjä sekä IT- ja henkilöstöratkaisuja. Tavoitteiden toteutuminen on mielestäni yhä epävarmempaa! Nyt halutaan vielä valinnanvapaus mukaan pakettiin hinnalla millä hyvänsä.

Vapaus valita on sinänsä kannatettavaa. Julkisessa terveydenhuollossa on kuitenkin jo nyt valinnan mahdollisuuksia. Voimme vaihtaa terveyskeskusta ja erikoissairaanhoidossakin voimme valita tietyssä määrin.   Kuinka SOTE-uudistuksessa käy paljon palveluja käyttävien ja tarvitsevien ihmisten valinnanvapaudelle?  Miten varmistetaan tuetun päätöksenteon toteutuminen? Miten käy vammais- ja vanhuspalveluiden?

Pakkoyhtiöittämisestä on luovuttu ja tilalle on tullut asiakasseteli, jonka kautta mahdollistettaisiin valinnanvapaus. Uhkana on esimerkiksi julkisen sektorin ylläpitämän päivystystoiminnan vaarantuminen, henkilöstön saatavuuden heikentyminen. Ehdotetulla mallilla ei luoda yhtenäisiä palveluketjuja, vaan palvelut pirstaloituvat.

Kielellisten vaikutusten arviointi ei ole ollut tarpeeksi laajaa. Erityisesti on kartoitettava kielelliset vaikutukset asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetin perusteella annettaviin palveluihin.

Kannatan nyt valmisteltua esitystä Espoon lausunnoksi.

SFP stöder beredningens förslag till utlåtande. Vi hoppas att kritiken i utlåtandet tas på allvar så att det bereds en valfrihetslagstiftning som inte försämrar esbobornas tillgång till social- och hälsovårdstjänster.

NIna af Hällström 11.12.2017

Etiketter: , , , , Array

Christina Gestrin höll Sfp:s gruppanförande under budgetmötet 7.12.2017.

Ordförande, bästa fullmäktige Under år 2017 bröts den negativa trenden i Finlands ekonomi. De ekonomiska utsikterna för 2018 är optimistiska eftersom exporten ökar och Finlands ekonomi är så starkt beroende…

Radio Vega hörs nu på Esbo sjukhus – äntligen!

”Jag är verkligen glad över den här julklappen, säger Sfp:s representant i social- och hälsovårdsnämnden, Gustav Båsk.  Efter enträget arbete har vi fått med också Radio Vega som en av…